Beste gemeenteleden
De vorige keer Samen Verder schreef ik de wens om bewust te worden van welke tradities en rituelen ons als kerkgenootschap definiëren, hoe we uiting geven aan wat we belangrijk vinden en willen uitdragen naar onze omgeving. Rond die tijd las ik ook in de maandelijkse nieuwbrief van classispredikant Ds. Verhoeff: ‘...Hoe mooi zou het zijn als we in het komende jaar naast oude en traditionele manieren, ook zoeken naar nieuwe vormen. Op een ander moment dan zondagmorgen. In dialoogvorm. En op een manier die gemeenschap sticht, want daar is behoefte aan. Nieuwe vormen, niet om de kerk te reden, maar omdat het evangelie het waard is...”

Tijd dus om in de eerste vergadering van de wijkkerkenraad dit nieuwe jaar de daad bij woord te voegen. We luisterden eerst met elkaar naar het prachtige lied Halleluja van Leonard Cohen in drie van de vele, uiteenlopende uitvoeringen. Iedereen heeft daarbij zijn of haar soms lichte, soms sterke voorkeur. Vervolgens spraken we over onze kerkelijke tradities en rituelen. De vorm en manier waarop we daarmee omgaan brachten we in beeld: of die oud of nieuw zijn en of ze door gemeenteleden of door de predikant georganiseerd worden. Op de foto is de wijkkerkenraad te zien in ‘actie’.

wkrn

Vorig voorjaar (op de gemeenteavond van 31 maart ) hebben we als wijkgemeente drie toekomstscenario’s beschreven en besproken: oriëntaties waarbij het individu, de groep of de wereld centraal staat. Ook daarbij heeft iedereen zijn of haar voorkeur, met veel overlap overigens. In de komende wijkkerkenraad zullen we kijken of en hoe onze tradities en rituelen passen bij de toekomstscenario’s. En we willen dan ook op zoek naar nieuwe vormen; we zijn open om die de ruimte te geven.

kenmerken

In de vergadering van 18 januari 2023 heeft de wijkkerkenraad ook een aantal besluiten genomen die ik hierbij graag doorgeef:

  • We houden het eerder genomen besluit ‘het gebed Onze Vader NBV21 als standaard’ aan. Waar dit van toepassing is kan een (gast)predikant daarvan afwijken.
  • Het eerder gepubliceerde profiel voor een nieuwe predikant passen we aan op advies van de beroepingscommissie. Dit naar aanleiding van reacties die zijn gegeven en gestelde vragen hierover. De bandbreedte van de uitgezette formatie maken we ruimer (0,5 - 1,0 fte) zodat er breder gezocht kan worden naar mogelijkheden tot invulling. We streven naar een goede ‘match/ klik’ en gaan niet voor snelheid. De gewijzigde vacaturetekst komt bij de eerst volgende vergadering langs voor akkoord van de wijkkerkenraad.
  • We gaan akkoord met het voorstel vanuit pastoraat om de wijken van Alkmaar Noord onder te verdelen in 9 wijken met 2 of 3 contactpersonen per wijk en met een beperktere taak. Hierover volgt nadere informatie vanuit de werkgroep pastoraat.

In het geloofsgesprek moeten gelovigen niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar vooral ook 'het woord bij de daad'. Deze oproep doet ds. René de Reuver, scriba van de generale synode. Zijn artikel is te vinden op de PKN website: https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloofsgesprek-het-woord-bij-de-daad/

We hopen en vertrouwen erop dat we in onze gesprekken over het zoeken naar nieuwe vormen inderdaad de juiste toon aanslaan: geen uit een boekje geleerde formules, maar taal die uit ons hart komt. Die soms stamelend, soms vurig iets verwoordt van wat ons ten diepste drijft, ons gaande houdt en ons inspireert, van Wie ons draagt.

Carine van der Eerden-Borsboom
Voorzitter wijkkerkenraad Noord

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links