Never stop dreaming

Elke wijkkerkenraad openen we met een moment van bezinning, een nadere ontmoeting of geloofsverdieping en/of gebed. Afgelopen keer hebben we een tekst uit 1 Koningen 3 gelezen waar Salomo vraagt om wijsheid en hebben we van gedachten gewisseld over wat wij zouden kiezen als God ons in een droom onze wensen voor de gemeente zou vragen. Een grote vraag, best lastig, maar zeker verdiepend! Na dit bezinningsmoment hebben we de ingebrachte post, mails en geagendeerde punten besproken.

Allereerst hebben we als wijkkerkenraad ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het preekrooster 2022/2023, de voorgelegde wijkbegroting (na een kleine aanpassing) en de begroting van de diaconie 2023. Naar aanleiding van de huidige financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne, hebben we verder gesproken over de mogelijkheden van stille hulp vanuit onze kerk. We hebben de Diaconie gevraagd om daar de komende tijd meer bekendheid aan te geven en die pakt dit verder op.

Lopende onderwerpen waar de wijkkerkenraad mee aan de slag gaat zijn o.a.:

  • evalueren van het gebruik van de YouTube-diensten en de inzet van het beamteam;
  • verder invulling geven aan plan van aanpak m.b.t. de muzikale ondersteuning/begeleiding van de eredienst;
  • samenwerking/verbinding bevorderen met Jeugd en Jongeren en voorzien in een plek in De Blije Mare volgens de vastgestelde actiepunten.

De wijkkerkenraadsvergadering hebben we afgesloten met een lied dat gaat over de wijsheid.
Een luistertip ook voor u/jou: ‘Zoek de wegen van de wijsheid’ gezongen door Karin Bloemen. Dit lied is online te vinden op YouTube.

Dan nog even dit. Het bleef stil op onze oproep naar aanvulling voor het Dagelijks Bestuur (DB) van onze wijk. Wil je mee denken, mee doen om een kerkgemeenschap in de toekomst te besturen? Vergaderen is een middel om samen visie te vormen, mogelijkheden te creëren en richting te geven. Als DB-lid bereid je samen met de andere leden de wijkkerkenraadsvergaderingen voor, door agendavorming, lopende zaken te prioriteren en wordt je gekoppeld aan een of meerdere taak-/werkgroepen om de verbinding te zijn met de gemeente(activiteiten). Misschien vraag je je af wat we nog meer doen, of roept bovenstaande een vraag op, benader één van de leden van het huidige bestuur, Petra Kool, Rinus van den Anker, Ferdinand Coehoorn of ondergetekende. Onze contactgegevens staan in de gemeentegids ‘Blije gezichten’, op de website of schiet ons anders aan. 

Met elkaar zijn we Gods kerk, die kent vele vormen en smaken en we hebben iedereen nodig om daar invulling aan te geven. Ik wil u/jou vragen serieus na te denken wat u/jij voor onze gemeenschap kunt doen, want alleen samen komen we verder!

Carine van der Eerden-Borsboom
Voorzitter Wijkkerkenraad Noord

Afbeelding van Kati via Pixabay

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links