hit counter joomla

Gesloten

geslotenhet kerkelijk bureau is gesloten van donderdag 21 mei t/m dinsdag 2 juni


 

KB GIFbanner

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

ANBI Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar

 A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Alkmaar
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.33.675
Website adres: http://www.pg-alkmaar.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Havikweg 44
Postcode: 1827 JV
Plaats: Alkmaar
Postadres: Havikweg 44
Postcode: 1827 JV
Plaats: Alkmaar

De ANBI-gegevens worden jaarlijks in de maand mei vernieuwd na vaststelling van de jaarrekening en de goedkeuring door de kerkenraad.

De Protestantse Gemeente te Alkmaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.“

De Protestantse Gemeente te Alkmaar wil ruimte bieden om het voortgaande verhaal van de Bijbel te praktiseren in ontmoeting en viering, daarbij om te zien naar elkaar, open te staan voor de samenleving en daaraan dienstbaar te zijn.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Alkmaar. 

 

 B. College van diakenen

Het college van diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. 

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 7).

 

 C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

 D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Op de website www.pg-alkmaar.nl vindt u het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

Het College van Diakenen heeft de volgende taken cq. doelen onderkend:

  • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
  • de dienst aan de Tafel van de Heer;
  • het betrachten van onderling dienstbetoon;
  • het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben;
  • het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn; te denken valt hierbij aan het ISBA en noodpreventiefonds;
  • het signaleren van knelpunten in de samenleving 
  • het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping
  • opdoen van kennis cq verdieping op terrein van Diaconaat
  • attenderen van gemeenteleden op de noden in de wereld dmv publicaties in “Samen Verder” en gebeden (waaronder het smeekgebed tijdens de Eredienst, open oog naar de wereld) en
  • bevorderen “diaconaal moment” in de Eredienst

Om deze doelen kracht bij te zetten richt het College zich de komende jaren op de volgende taken: Sociale kaart, Kerk en Samenleving, Zorgdiaken, Jeugddiaken, Vorming en toerusting, ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking), Missionair, Interkerkelijk Diaconaal Overleg, Schuldhulpverlening, Vakantieweek senioren, binnenstadproject De Zwaan.

 E. Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

 F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

 

 G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Baten en Lasten diaconie Protestantse Gemeente te Alkmaar
       
    begroting  rekening 2018  rekening
   2018    2017
       
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen  €     19.000  €    -19.120  €    27.917
Collecten en giften  €     24.500  €     24.001  €    24.080
Totaal baten  €     43.500  €      4.881  €    51.997
       
lasten      
              
Afdracht collecten en giften  €     21.500  €     20.808  €     16.593
Bijdragen aan instanties  €       7.050  €       5.995  €     10.785
Project Binnenstad, De Zwaan  €       6.500  €       6.500  €       6.500
Bijdragen In overige diaconale taken  €       2.300  €       1.566  €       2.049
Senioren Activiteiten  €       3.150  €       2.254  €       2.282 
Stille Hulp  €       4.000  €       5.841  €       4.467
Administratie en Beheer  €       4.667  €       4.664  €       4.516
Afschrijvingskosten  €          133   €          133   €          360 
Diverse Lasten  €          500  €          804  €          594 
Nieuwe Activiteiten  €       1.900  €          351  €       2.048
Totaal lasten  €     51.700  €      48.716  €     50.194
   
Resultaat (baten - lasten)   €               -   €     -43.835   €     1.803 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk alswel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen
.

/* */