hit counter joomla
banners website 20223

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de AK - mei 2022

Op 10 mei hielden we weer eens een gemeenteavond. Minimaal twee keer per jaar waren we dat gewoon, opgehangen aan de begrotingen en de jaarrekeningen, maar vanwege corona was het zeker twee jaar geleden dat dat kon.
Dit keer vormden de jaarrekeningen van CvK en CvD de hoofdmoot. Goede presentaties lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Met dank aan de penningmeesters en de colleges kunnen deze jaarrekeningen zonder meer worden goedgekeurd.
Na de pauze spraken we nog over de nabije toekomst, met name waar het de predikanten betreft.

De gezondheidstoestand van ds Nielspeter Jans is in de afgelopen periode helaas niet verbeterd. Reden waarom de periode van volledige rust moet worden verlengd tot zeker na de zomer.
En we namen afscheid van ds Sibilla Verhagen. We hebben dus even geen predikant binnen de PGA. We beraden ons op eventuele tijdelijke maatregelen, bijvoorbeeld ter ondersteuning in het pastoraat. Nadere invulling van de diensten is te volgen via de geëigende media.

Even terug in de tijd: na er lang over gesproken en nagedacht te hebben heeft de invoering van twee zelfstandige wijkgemeenten met elk een eigen wijkkerkenraad per oktober 2019 plaatsgevonden, gemotiveerd op betere betrokkenheid en daardoor betere ontwikkelingsmogelijkheden. Om dit kans van slagen te geven spraken we daarbij af dat dit voor een periode van vijf à zes jaar een vast gegeven zou zijn. Duidelijk was al wel dat binnen die periode mutaties binnen ons predikantenbestand zouden volgen. Ds Nielspeter Jans gaat in augustus 2024 met emeritaat en inmiddels heeft ds Sibilla Verhagen afscheid genomen.
We hebben dus een vacature. Hoe werkt het dan, waar begin je ?
Een predikantsvacature moet eerst worden goedgekeurd door het Breed Moderamen van de Classis Noord Holland. Als eerste gaat dit BM vragen om een solvabiliteitsverklaring, af te geven door het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Een gemeente moet namelijk minimaal acht jaren in staat zijn een predikant te onderhouden. Hiertoe dient een meerjarenraming te worden ingediend.
Omdat wij een complexe situatie hebben met binnen twee jaar twee vacatures en omdat in het verleden sterk werd gekeken naar het ledental leek onze situatie uit te draaien op parttime predikanten, al dan niet aangevuld met kerkelijk werkers. Een heel gepuzzel en gedoe.
De PGA telt per ultimo 2021 ca 1450 leden, waarvan in Noord 700 en in Zuid 750.
Om beter zicht in deze materie te krijgen heeft een voorgesprek plaatsgevonden met het CCBB. Daarbij werd duidelijk dat men tegenwoordig niet meer zo nadrukkelijk kijkt naar ledentallen, maar meer naar het vermogen. Onze financiële draagkracht blijkt ruim voldoende om gedurende acht à tien jaar twee predikanten te kunnen onderhouden. In dit gesprek is dus ook de vacature Jans in 2024 zeker gesteld. Tevens heeft een gesprek met onze classispredikant ds Peter Verhoeff plaatsgevonden om te vragen naar zijn bevindingen en aanbevelingen. Dit onderbouwde de ingeslagen weg.
Intussen is de solvabiliteitsverklaring formeel aangevraagd om daarmee bij de classis goedkeuring te krijgen voor de huidige vacature. Deze aanvraag is gesteld op 1 fte. Als zich echter een goede kandidaat aandient voor bijvoorbeeld 0,8 fte kunnen we daar gezien het ledental ook goed mee uit de voeten. We hebben nog speelruimte.
Binnen een periode van vijf tot acht jaar zal onze PGA gemeente zo ver gekrompen zijn dat moet worden gekeken naar een samengaan tot één gemeente. We hebben dan naar de huidige schatting nog ca 700 leden. Maar dat is toekomstmuziek; aangevuurd door de Pinkstergeest nu eerst aan de slag met het hier en nu. Daarover een volgende keer meer.

Cor Docter

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk


 

doneer 10